Privātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis

SIA DentBaltic (turpmāk – Pārzinis) Privātuma politika ir dokuments, kurā tiek attēlota informācija fiziskām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus.

Politikas mērķis ir informēt klientus, pacientus, personālu un sadarbības partnerus par Pārziņa veiktajiem pasākumiem attiecībā uz fiziskām personām, kuras var tieši vai netieši identificēt.

Politikā ir aprakstīti pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas Datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā.

Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot telpās, telefoniski, mutvārdos, papīra formā, elektroniski u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās tie tiek apstrādāti.

Pārzinis patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Politikā.

2. Datu apstrādē piemērojamie tiesību akti
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula)
 • Fizisko personu datu apstrādes likums
 • Pacientu tiesību likums
 • Ārstniecības likums
 • Citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā
 
3. Datu apstrādes mērķis
Pārzinis iegūst personas datus no Datu subjekta, lai, īstenojot savas tiesības, varētu veikt:
 • veselības aprūpi, nodrošinot kvalitatīvu zobārstniecības pakaplojumu sniegšanu (personas dati tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un operatīvu pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a), b) un c) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu)
 • ienākošās un izejošās korespondences saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu un/vai līgumsaistību izpildi (pamatojums – Regulas 6.panta 1.punkta b) un f) apakšpunkts)
 • mājas lapas www.idental.lv uzturēšanu Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai (pamatojums – Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). Mājas lapā Pārzinis izmanto sīkdatnes un apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu izzināšanu.
 • Pārzinis neizmantos saņemtos personas datus komerciāliem sūtījumiem, ja vien persona tieši nebūs Pārzinim sniegusi savu piekrišanu to darīt.
 • Pārzinis kā darba devējs, iestāžu un institūciju likumisko prasību nodrošināšanai veic darbinieku personas datu apstrādi.
 
4. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums
Pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) un c)apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu datu apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus zobārstniecības pakalpojumus.
 
Lai saglabātu un uzskaitītu ienākošo un izejošo korespondenci, dati tiek apstrādāti pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) c) un f) apakšpunktiem. Mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto Pārziņa pienākumu izpildi, kā arī lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo ineterešu ievērošanu (piemēram, lai varētu izmeklēt pretenzijas un sūdzības par pakalpojumu vai apkalpošanas kvalitāti, lai varētu uzrādīt pierādījumus, ja tādi būtu nepieciešami).
 
Pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, lai veiktu tirgus izpēti, Pārzinis veic mājas lapas, klientu atsauksmju un sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi.
 
Pārziņa darbinieku datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunktu.
5. Datu apstrādes ilgums
Pārzinis, nosakot personas datu uzglabāšanas termiņus, pieturas pie sekojošiem faktoriem:
 • vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem
 • kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību
 • kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus
 • Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāv pienākums tos glabāt.

6. Datu kategorijas

Piesakoties un ierodoties uz vizīti, Pārziņa pilnvarotie darbinieki var prasīt sekojošu informāciju:

Vārds

Pacienta vārds

Uzvārds

Pacienta uzvārds

Dzimšanas datums

DD.MM.GGGG

Personas kods

Ar pacienta piekrišanu (taču neiesniedzot savu personas kodu, informācija čekā par pakalpojumiem būs nepilnīga)

Dzīvesvietas adrese

Ar pacienta piekrišanu – iela, dzīvoklis, pilsēta

Epasta adrese

Ar pacienta piekrišanu

Tālruņa numurs

Pacienta mobilā tālruņa numurs, to norādot pacients piekrīt saņemt atgādinājuma ziņas par pierakstu un ar to saistītu informāciju

Personas apliecinoša dokumenta numurs

Gadījumos, ja pacients ir nerezidents un bez LV personas koda

Veselības stāvoklis

Informācija par kopējo veselības stāvokli, alerģijām, grūtniecību, infekcijas slimībām

7. Personas datu saņēmēji – tikai tad, kad nepieciešams
 • Pārziņa pilvarotie darbinieki (lai nodrošinātu savu darba pienākumu izpildi un veselības aprūpes un atbalsta procesu un pakalpojumu sniegšanu)
 • Nacionālais veselības dienests (lai sniegtu valsts apmaksātus pakalpojumus)
 • Veselības inspekcija (pēc pieprasījuma)
 • Tiesībsargājošās iestādes (pēc pieprasījuma)
 • Datu subjekts (pēc skaidra un nepārprotama pieprasījuma)
8. Datu subjekta informēšana par datu apstrādi

Datu subjekts par personas datu apstrādi un ar to saistīto informāciju tiek informēts, apmeklējot mājas lapu www.idental.lv, kā arī klātienē, apmeklējot klīniku, var iepazīties ar izvietotu informāciju.

9. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Mājas lapas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Tāpat dara arī lielākā daļa lielo tīmekļa vietņu. Lietojot vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

10. Videonovērošana
Pārziņa teritorijā tiek veikta videonovērošana šādiem mērķiem: noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.
 
Pārzinis pirms videonovērošanas zonas informē par veikto videonovērošanu. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas vai veikt sistēmas apkalpošanu.
 
Tiesiskais pamats veikt videonovērošanu ir Pārziņa leģitīmo interešu (noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai) ievērošanai.
 
Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas ir Pārziņa pilnvaroti darbinieki, apsardzes pakalpojumu sniedzējs Pārzinim, kā arī organizācija, kas nodrošina videonovērošanas iekārtas apkalpošanu.
 
Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 3 nedēļas.
11. Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības:
 • prasīt piekļuvi saviem personas datiem rakstot pieprasījumu uz info@idental.lv
 • prasīt zināt nolūkus savu datu apstrādei rakstot pieprasījumu uz info@idental.lv
 • prasīt zināt personas datu saņēmējus (ja vien normatīvie akti atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt) rakstot pieprasījumu uz info@idental.lv
 • prasīt informāciju par savu personas datu glabāšanas termiņiem rakstot pieprasījumu uz info@idental.lv
 • prasīt savus datus labot, ja dati ir novecojuši vai neprecīzi rakstot pieprasījumu uz info@idental.lv
 • iebilst pret savu datu apstrādi rakstot pieprasījumu uz info@idental.lv
 • prasīt dzēst savus datus (ja vien normatīvie akti Pārzinim ļauj to darīt) rakstot pieprasījumu uz info@idental.lv
 • iesniegt sūdzību par datu apstrādi vēršoties pie Pārziņa norīkotā Datu aizsardzības speciālista rakstiskā veidā uz info@idental.lv
 • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa datus ir apstrādājis prettiesiski: Datu valsts inspekcija (Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Tālrunis: 67 22 31 31, E-pasts: info@dvi.gov.lv, www.dvi.gov.lv)
12. Datu aizsardzība

Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, tai skaitā, piekļuves ierobežošanu kartotēkai un arhīvam.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts).

Personas datu apdraudējuma gadījumā, ja datu subjekta tiesībām un brīvībām tas radīs iespējami augstu risku, Pārzinis par to paziņos attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai arī informācija tiks publiskota Pārziņa mājas lapā vai sociālajos tīklos. Pārziņa pienākums 72 stundu laikā no brīža, kad datu apstrādes drošības pārkāpums kļuvis zināms, ziņot par to iestādēm tā kā to paredz normatīvie akti.

13. Kontaktinformācija saziņai par personas datu apstrādi un aizsardzību

Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA DentBaltic, reģ. nr. 40203001509, adrese – Tērbatas iela 78, Rīga, LV-1001, tālruņi: +37127778858, +37163030347, e-pasts: info@idental.lv, mājas lapas adrese: www.idental.lv

Datu aizsardzības speciālists – Iveta Upeniece-Mežecka, e-pasts: info@idental.lv